Segundas Lenguas e inmigración

 
Second Languages and immigration

        L’aprenentatge d’una nova llengua pot ser una activitat apassionant i plena de desenvolupament personal. Pot  ser una obligació quan forma part d’un currículum d’estudis, però també  es una necessitat de primer ordre per amplis grups de població que, per diferents raons, tenen que viure i treballar o estudiar en un país amb una llengua diferent de la pròpia.  En aquest sentit, es pot entendre la llengua i el seu aprenentatge com una eina de desenvolupament personal i transformació social. El coneixement i us d’una segona llengua (L2) permet introduir canvis substancials en les pròpies condicions de vida, accedir a la informació i, inconseqüència, actuar sobre l’entorn.

 

 Per altre banda, l’ensenyament d’idiomes no sempre recull adequadament les necessitats i aspiracions d’aquests col·lectius de ciutadans. Per prejudicis i estereotips socials, els immigrants solen quedar al marge dels programes tipus d’ensenyament de llengües, perquè s’acostuma a considerar que no tenen ni la formació, ni els recursos econòmics dels estudiants convencionals d’idiomes. La imatge negativa del immigrant com a subjecte amb múltiples carències, fa que no es destaquin, suficientment, les seves necessitats lingüístiques.

 

Quan es caracteritza a l’estudiant immigrant, els components socioeconòmics i culturals acostumen a ser els aspectes mes marcats. D’aqueta manera se solen obviar les variables contextuals que determinen la manera en la que s’aprenen i s’utilitza una L2 en contacte directe amb la comunitat de parla de l’anomenada llengua. Aquesta situació planteja les suficients exigències comunicatives com per que l’ensenyament/aprenentatge de la L2 necessiti disposar de descripcions lingüístiques precises sobre l’ús de la llengua en aquests contextos.    

 

 La investigació en aquest camp proporciona eines que permeten identificar i seleccionar continguts lingüístics, dissenyar seqüències didàctiques, programes i materials adaptats a les necessitats dels estudiants immigrants.

 

 No obstant, ni la investigació ni la didàctica poden avançar si es comença dels treballs ja realitzats. Facilitar l’accés a part dels anomenats treballs es l’objectiu d’aquest portal. Pretenem posar a disposició de professors, investigadors i estudiants una selecció de treballs, documents i recursos didàctics que serveixin per iniciar-se en l’estudi de L2 o per aprofundir en el coneixement d’alguns dels seus components bàsics.

 

L’ensenyament i aprenentatge d’una nova llengua poden ser activitats apassionants de coneixement i apropament entre individus de diferents cultures i procedències. Per nosaltres son també instruments que ens permeten intentar canviar el mon en el que vivim. Esperem que aquesta iniciativa resulti útil per tots aquells en qui hem pensat i, sobre tot, contribueixi a millorar l’ensenyament de segones llengües als treballadors immigrants i les seves families. 

 

Segones Llengües i Immigració.

  
CON EL APOYO DE
Universidad de Málaga.  Cursos para extranjeros.
Universidad de Deusto. Cursos y jornadas de lengua para inmigrantes
Universidad de Alcalá. Departamento de Filología.
Universidad de Alicante. Departamento de Filología Española, Lingüística General  y Teoría de la Literatura.
Universidad Complutense Madrid. Facultad de Educación. Departamento de didáctica de la(s) lengua(s) y la(s) literatura(s).
UNED Departamento de  lengua española y lingúística general.
Asociación Española de Lingüística Aplicada.
Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera.
Observatorio Atrium Linguarum.
Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de formación del profesorado y educación.      Área de filología inglesa.
Universitat Pompeu Fabra. Departament de  Traducció i Filologia.